Identifika?ní údaje

Založena v roce 1997 jako dce?iná spole?nost francouzského holdingu. Pat?í mezi významné dodavatele na ?eském trhu p?ísad do stavebních materiál?. P?ináší svým zákazník?m – výrobc?m cementu, výrobc?m transportního betonu i betonové prefabrikace stejn? jako stavebním firmám svoje znalosti v oboru chemie, vývoje p?ísad i znalosti stavebních materiál?.

CHRYSO Chemie n?kolik ?ísel

1997
rok založení
laborato? stavebních materiál? a laborato? kontroly kvality
výrobní závod ?ížkovice okres Litom??ice

Náš profil

 • P?sobnost:  oblast chemie stavebních materiál?
 • D?raz: inovace
 • ?ešení: p?ísady pro výrobu betonu, chemie ve výrob? cementu
 • Dodávky: v?tšinou z lokální výroby v ?eské republice a navíc speciální dodávky sortimentu z Francie
 • Export: Slovensko, ?áste?n? N?mecko
 • Sou?ást francouzského holdingu s LBO France jako majoritním akcioná?em
 • Trhy a typologie zákazník? :
  • Beton: Transportbeton, t?žká i lehká prefabrikace, dodavatelské firmy (podlahy a estetický beton, ?išt?ní betonu);
  • Cement: Výrobci cementu;


Inovativní holding

20 % zam?stnanc? v oblasti v?dy a výzkumu

35 % obratu z výrobk? mladších než 5 let

 

 

3 % obratu každoro?n? reinvestováno do výzkumu 

Inovace je integrální ?ástí naší DNA

Spole?nost CHRYSO dlouhodob? sází na strategii vývoje , aby lépe uspokojovala technické a ekonomické pot?eby svých zákazník?. Výrobní program se neustále vyvíjí s cílem nabízet zákazník?m optimální ?ešení jejich možných každodenních problém?.

Každoro?n? je na trh uvedeno zhruba dvacet nových výrobk?. Tato dynamika se týká všech tržních segment?, na kterých Chryso p?sobí.

P?íklad nejnov?jších inovací CHRYSO®

 • Technologie FILL-FREE® reprezentovaná ?adou CHRYSO®Premia 500 (CHRYSO®Premia 530)

V centru pot?eb našich zákazník?

Snažíme se pochopit pot?eby našich zákazník?, abychom jim mohli p?inést užite?né  odpov?di. Tato  ?ešení složená ze širokého portfolia výrobk? a služeb jsou  výsledkem práce týmu našich expert?. Kvalita, rychlost reakce a smysl pro službu jsou základními kameny naší nabídky.


Odpov?dná firma

Naší prioritou je jednat jako odpov?dná firma. Otev?en? o tom komunikujeme se zainteresovanými subjekty. Veškerá naše organizace mí?í na spokojenost našich zam?stnanc? a zákazník? s respektem k p?ímým i nep?ímým partner?m.

CHRYSO Chemie je nositelem trojí certifikace SO 9001, OHSAS 18001, et ISO 14001, vše od roku 2008. Kroky spojené s udržováním certifikace nám umož?ují garantovat naše procesy a kontinuáln? je zlepšovat.