ZODPOV?DNÁ SPOLE?NOST

Skupinový projekt

“Projekt skupiny CHRYSO Group v oblasti udržitelného rozvoje zahrnuje dva rozm?ry:

 • Vnit?ní - s ambicí obsáhnout t?i pilí?e udržitelného rozvoje: vytvá?et hmotné hodnoty a zárove? podporovat sociální pokrok a minimalizovat ekologickou stopu.  Naším cílem je být p?íkladem.
 • Vn?jší - víru, že naše ?ešení jsou skv?lé prost?edky k zelené revoluci ve stavebních materiálech. Naším cílem je p?ispívat k vytvá?ení zelených materiál? budoucnosti."


Thierry Bernard, prezident

CHRYSO, zodpov?dná spole?nost

Jako zodpov?dná spole?nost vytvo?ila CHRYSO Group jistý po?et konkrétních akcí s následujícími tématy:

Green-design ve v?d? a výzkumu

 • Návrh výrobk? s cílem snižovat náš vliv na životní prost?edí (v?etn? analýzy životního cyklu pro n?které výrobky, a pro jiné získání environmentálních a zdravotních certifikát?)
 • K návrhu složení p?ísad používat suroviny, které snižují riziko expozice pro uživatele (jak vnit?ních, tak vn?jších):
  • Rozvoj používání složek na rostlinné bázi ( nap?. chemie biomasy)
  • Návrh bezrozpoušt?dlových výrobk?

Pr?myslové procesy

 • Recyklace odpadních vod a vod používaných ve výrob? a p?i mytí vozidel
 • Optimalizace výrobních proces? z hlediska spot?eby energie
 • Výstavba nových závod? na základ? modelu "green-factory"

Požadavky ?ídicího systému

 • Produktová shoda s nejd?ležit?jšími normami: REACH pro chemické složky stejn? jako mezinárodní a národní normy a certifikace pro kvalitu (CE, NF, BENOR, ASTM, KOMO, Green Star Rating atd.)
 • Rozší?ení  ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001  ve všech spole?nostech skupiny