Z?eknutí se odpov?dnosti

1. Právní upozorn?ní
Webová stránka https://www.chryso.czwww.chryso-group.com (dále jen „Stránka“) je vlastnictvím spole?nosti CHRYSO SAS, spole?nosti francouzského práva mající formu „société par actions simplifiée“, o kapitálu ve výši 403 665 euro, se sídlem na adrese 19, place de la Résistance, 924450 Issy les Moulineaux a zapsané v obchodním rejst?íku m?sta Nanterre pod ?íslem B 964 200 497. P?ístup na tuto Stránku a používání jejího obsahu se ?ídí níže uvedenými podmínkami. Vstoupením na tuto Stránku a jejím používáním prohlašujete, že s níže uvedenými podmínkami bez výhrad a omezení souhlasíte.
„P?ímé a trvalé ukládání dat zajiš?uje spole?nost Inov-Agency: 51-53 rue de l'Alcazar -59000 Lille.
www.inov-agency.com


Grafickou úpravou a vytvo?ením internetového portálu byla pov??ena spole?nost Inov-Agency.“ Obsah Stránky – Z?eknutí se odpov?dnosti
Veškeré informace obsažené na této Stránce a poskytované spole?ností CHRYSO jsou pouze orienta?ní. Spole?nost CHRYSO dbá na pr?b?žnou aktualizaci své Stránky. Spole?nost CHRYSO si ukládá pouze povinnost zajistit prost?edky k poskytování informací osobám s p?ístupem na tuto Stránku. I když spole?nost CHRYSO u?inila veškerá nutná opat?ení k zajišt?ní spolehlivosti a úplnosti informací obsažených na své Stránce, nenese žádnou odpov?dnost za p?ípadné omyly, opomenutí nebo následky, které by mohly vzniknout na základ? použití t?chto informací. P?edevším p?i používání hypertextových odkaz? k vyhledání informací se uživatel m?že dostat na jiné webové stránky, nad jejichž obsahem spole?nost CHRYSO nemá žádnou kontrolu. V d?sledku toho uživatel bere na v?domí, že získané informace používá pouze na svou vlastní odpov?dnost. Tato Stránka není webovou stránkou elektronického obchodu: uvedené informace by nem?ly být považovány za nabídku k prodeji ?i nákupu. Jednotlivé produkty, postupy a programy prezentované v rámci naší Stránky nejsou automaticky nabízeny ve všech zemích.

Duševní vlastnictví
Obecná struktura této Stránky jakož i její software, texty, obrázky animované ?i nikoliv, zvuky, know-how, kresby, grafika, databáze a všechny další prvky jsou ve výhradním vlastnictví spole?nosti CHRYSO. Jakákoli prezentace a/nebo úplná ?i ?áste?ná reprodukce této Stránky jakýmkoli zp?sobem a bez výslovného souhlasu spole?nosti CHRYSO je zakázána a bude považována za porušení p?íslušných práv, na které se vztahuje postih dle ?lánku L.335-2 a dalších ustanovení zákona o duševním vlastnictví. Ochranné známky a loga použité na této Stránce jsou ve vlastnictví spole?nosti CHRYSO nebo t?etí strany. Jakékoli použití a úplná ?i ?áste?ná reprodukce t?chto ochranných známek a/nebo t?chto log jsou bez p?edchozího a výslovného souhlasu spole?nosti CHRYSO nebo t?etí strany, tj. majitele ochranné známky zakázány, a to dle ?lánku L.713-2 zákona o duševním vlastnictví.
Odkazy na další webové stránky
Naše Stránka m?že obsahovat odkazy na další webové stránky, a zvlášt? na stránky partner? spole?nosti CHRYSO. Umíst?ní t?chto odkaz? bylo p?edm?tem p?edchozího a výslovného souhlasu. Jakékoli vytvo?ení odkazu k naší Stránce je podmín?no p?edchozím a výslovným souhlasem CHRYSO. Tento souhlas m?že spole?nost CHRYSO kdykoli zrušit, aniž by své rozhodnutí o stažení byla nucena od?vodnit.
Zpracování osobních údaj?

V souladu s ustanoveními zákona ze dne 6. ledna 1978 o informa?ních technologiích, datových souborech a ochran? osobních dat se automatizované zpracování osobních údaj? v rámci naší Stránky stalo p?edm?tem prohlášení na Komisi pro informa?ní technologie a ochranu osobních dat (CNIL), která vydala dne 24. zá?í 2004 pod ?íslem 1218416 p?íslušné potvrzení. Uživatel je p?edevším informován o tom, že v souladu s ?lánkem 27 zákona ze dne 6. ledna 1978 o informa?ních technologiích, datových souborech a ochran? osobních dat jsou veškeré jím p?edané informace prost?ednictvím formulá?? na naší Stránce nezbytné k vy?ízení jeho žádosti a jsou ur?eny pro spole?nost CHRYSO, která zodpovídá za jejich zpracování pro administrativní, obchodní a/nebo marketingové ú?ely. Osobní údaje týkající se uživatele jsou ur?eny pro spole?nost CHRYSO a její partnery a nebudou p?edány t?etím stranám. Spole?nost CHRYSO využívá veškeré prost?edky nutné k zajišt?ní bezpe?nosti a d?v?rnosti takto získaných osobních údaj?. Uživatel je náležit? informován, že p?i každé návšt?v? naší Stránky m?že být spušt?n mechanismus kontroly pohybu uživatele, který umož?uje uchovat po dobu 24 hodin všechny informace p?edané uživatelem. Uživatel má zákonné právo zkontrolovat osobní údaje p?edané díky technikám a metodám sledování a p?ípadn? je odstranit ?i upravit. Uživatel je náležit? informován o právu požádat o p?ístup, odstran?ní a úpravu svých údaj?, a to písemn? na adresu spole?nosti CHRYSO (19, place de la Résistance - 92440 Issy-les-Moulineaux, France) nebo elektronicky na adresu contact@chryso.com. Nicmén? spole?nost CHRYSO si dovoluje upozornit každého uživatele na potenciální rizika v souvislosti se zabezpe?ením d?v?rnosti údaj? p?edaných prost?ednictvím internetové sít?. Uživatelé této Stránky jsou povinni respektovat ustanovení zákona o informa?ních technologiích, datových souborech a ochran? osobních dat, jejichž porušení m?že vést k trestním postih?m. Umožn?ní p?ístupu k osobním informacím jiných osob zavazuje uživatele vzdát se jakéhokoli shromaž?ování, zneužití a obecn? jakéhokoli jednání, kterým by mohli narušit soukromí ?i dobrou pov?st p?íslušných osob.

Provoz a správa Stránky – Absence záruk
Naše webová Stránka je za normálních okolností provozována 24 hodin denn? a 7 dní v týdnu. V p?ípad? vyšší moci, potíží s výpo?etní technikou, potíží se strukturou telekomunika?ních sítí nebo jiných technických t?žkostí, dále z d?vod? údržby, jakož i dalších zde uvedených možných p?ípad? m?že být p?ístup na tuto Stránku kompletn? ?i ?áste?n? pozastaven nebo i zrušen, a to pouhým rozhodnutím spole?nosti CHRYSO. Z d?vod? údržby a/nebo na základ? jakéhokoli jiného rozhodnutí spole?nosti CHRYSO m?že být p?ístup na tuto Stránku p?erušen. Zm?ny a úpravy lze na této Stránce provád?t bez jakéhokoli oznámení ?i upozorn?ní. Návšt?vník Stránky potvrzuje, že má p?íslušné dovednosti a prost?edky nutné k p?ístupu a užívání této Stránky. Dále potvrzuje, že ov??il, zda jeho konfigurace po?íta?e má antivirovou ochranu a je pln? funk?ní.
Soudní pravomoc
Obsah této Stránky se ?ídí francouzským právem s výjimkou kolizních norem. Toto platí jak pro normy hmotn?právní, tak i procesní a její obsah bude posuzován pouze p?íslušným francouzským soudem.