ZŘeknutí se odpovědnosti

1. Právní upozornění
Webová stránka https://www.chryso.czwww.chryso-group.com (dále jen „Stránka“) je vlastnictvím společnosti CHRYSO SAS, společnosti francouzského práva mající formu „société par actions simplifiée“, o kapitálu ve výši 403 665 euro, se sídlem na adrese 19, place de la Résistance, 924450 Issy les Moulineaux a zapsané v obchodním rejstříku města Nanterre pod číslem B 964 200 497. Přístup na tuto Stránku a používání jejího obsahu se řídí níže uvedenými podmínkami. Vstoupením na tuto Stránku a jejím používáním prohlašujete, že s níže uvedenými podmínkami bez výhrad a omezení souhlasíte.
„Přímé a trvalé ukládání dat zajišťuje společnost Inov-Agency: 51-53 rue de l'Alcazar -59000 Lille.
www.inov-agency.com


Grafickou úpravou a vytvořením internetového portálu byla pověřena společnost Inov-Agency.“ Obsah Stránky – Zřeknutí se odpovědnosti
Veškeré informace obsažené na této Stránce a poskytované společností CHRYSO jsou pouze orientační. Společnost CHRYSO dbá na průběžnou aktualizaci své Stránky. Společnost CHRYSO si ukládá pouze povinnost zajistit prostředky k poskytování informací osobám s přístupem na tuto Stránku. I když společnost CHRYSO učinila veškerá nutná opatření k zajištění spolehlivosti a úplnosti informací obsažených na své Stránce, nenese žádnou odpovědnost za případné omyly, opomenutí nebo následky, které by mohly vzniknout na základě použití těchto informací. Především při používání hypertextových odkazů k vyhledání informací se uživatel může dostat na jiné webové stránky, nad jejichž obsahem společnost CHRYSO nemá žádnou kontrolu. V důsledku toho uživatel bere na vědomí, že získané informace používá pouze na svou vlastní odpovědnost. Tato Stránka není webovou stránkou elektronického obchodu: uvedené informace by neměly být považovány za nabídku k prodeji či nákupu. Jednotlivé produkty, postupy a programy prezentované v rámci naší Stránky nejsou automaticky nabízeny ve všech zemích.

Duševní vlastnictví
Obecná struktura této Stránky jakož i její software, texty, obrázky animované či nikoliv, zvuky, know-how, kresby, grafika, databáze a všechny další prvky jsou ve výhradním vlastnictví společnosti CHRYSO. Jakákoli prezentace a/nebo úplná či částečná reprodukce této Stránky jakýmkoli způsobem a bez výslovného souhlasu společnosti CHRYSO je zakázána a bude považována za porušení příslušných práv, na které se vztahuje postih dle článku L.335-2 a dalších ustanovení zákona o duševním vlastnictví. Ochranné známky a loga použité na této Stránce jsou ve vlastnictví společnosti CHRYSO nebo třetí strany. Jakékoli použití a úplná či částečná reprodukce těchto ochranných známek a/nebo těchto log jsou bez předchozího a výslovného souhlasu společnosti CHRYSO nebo třetí strany, tj. majitele ochranné známky zakázány, a to dle článku L.713-2 zákona o duševním vlastnictví.
Odkazy na další webové stránky
Naše Stránka může obsahovat odkazy na další webové stránky, a zvláště na stránky partnerů společnosti CHRYSO. Umístění těchto odkazů bylo předmětem předchozího a výslovného souhlasu. Jakékoli vytvoření odkazu k naší Stránce je podmíněno předchozím a výslovným souhlasem CHRYSO. Tento souhlas může společnost CHRYSO kdykoli zrušit, aniž by své rozhodnutí o stažení byla nucena odůvodnit.
Zpracování osobních údajů

V souladu s ustanoveními zákona ze dne 6. ledna 1978 o informačních technologiích, datových souborech a ochraně osobních dat se automatizované zpracování osobních údajů v rámci naší Stránky stalo předmětem prohlášení na Komisi pro informační technologie a ochranu osobních dat (CNIL), která vydala dne 24. září 2004 pod číslem 1218416 příslušné potvrzení. Uživatel je především informován o tom, že v souladu s článkem 27 zákona ze dne 6. ledna 1978 o informačních technologiích, datových souborech a ochraně osobních dat jsou veškeré jím předané informace prostřednictvím formulářů na naší Stránce nezbytné k vyřízení jeho žádosti a jsou určeny pro společnost CHRYSO, která zodpovídá za jejich zpracování pro administrativní, obchodní a/nebo marketingové účely. Osobní údaje týkající se uživatele jsou určeny pro společnost CHRYSO a její partnery a nebudou předány třetím stranám. Společnost CHRYSO využívá veškeré prostředky nutné k zajištění bezpečnosti a důvěrnosti takto získaných osobních údajů. Uživatel je náležitě informován, že při každé návštěvě naší Stránky může být spuštěn mechanismus kontroly pohybu uživatele, který umožňuje uchovat po dobu 24 hodin všechny informace předané uživatelem. Uživatel má zákonné právo zkontrolovat osobní údaje předané díky technikám a metodám sledování a případně je odstranit či upravit. Uživatel je náležitě informován o právu požádat o přístup, odstranění a úpravu svých údajů, a to písemně na adresu společnosti CHRYSO (19, place de la Résistance - 92440 Issy-les-Moulineaux, France) nebo elektronicky na adresu contact@chryso.com. Nicméně společnost CHRYSO si dovoluje upozornit každého uživatele na potenciální rizika v souvislosti se zabezpečením důvěrnosti údajů předaných prostřednictvím internetové sítě. Uživatelé této Stránky jsou povinni respektovat ustanovení zákona o informačních technologiích, datových souborech a ochraně osobních dat, jejichž porušení může vést k trestním postihům. Umožnění přístupu k osobním informacím jiných osob zavazuje uživatele vzdát se jakéhokoli shromažďování, zneužití a obecně jakéhokoli jednání, kterým by mohli narušit soukromí či dobrou pověst příslušných osob.

Provoz a správa Stránky – Absence záruk
Naše webová Stránka je za normálních okolností provozována 24 hodin denně a 7 dní v týdnu. V případě vyšší moci, potíží s výpočetní technikou, potíží se strukturou telekomunikačních sítí nebo jiných technických těžkostí, dále z důvodů údržby, jakož i dalších zde uvedených možných případů může být přístup na tuto Stránku kompletně či částečně pozastaven nebo i zrušen, a to pouhým rozhodnutím společnosti CHRYSO. Z důvodů údržby a/nebo na základě jakéhokoli jiného rozhodnutí společnosti CHRYSO může být přístup na tuto Stránku přerušen. Změny a úpravy lze na této Stránce provádět bez jakéhokoli oznámení či upozornění. Návštěvník Stránky potvrzuje, že má příslušné dovednosti a prostředky nutné k přístupu a užívání této Stránky. Dále potvrzuje, že ověřil, zda jeho konfigurace počítače má antivirovou ochranu a je plně funkční.
Soudní pravomoc
Obsah této Stránky se řídí francouzským právem s výjimkou kolizních norem. Toto platí jak pro normy hmotněprávní, tak i procesní a její obsah bude posuzován pouze příslušným francouzským soudem.