Kultura ?ízenÍ lidských zdroj?

Jestliže se p?ipojíte k CHRYSO Chemie s. r. o., stanete se sou?ástí skupiny mající lidská m??ítka, kde každý je zodpov?dný za svoji bezpe?nost stejn? jako za bezpe?nost ostatních. Každý z nás je zodpov?dný za svoje ?iny a akce, p?i?emž se chová samostatn? s cílem uspokojit požadavky svých obchodních partner?.

Personální kultura v CHRYSO Chemie 

Je založena na lidských bytostech díky:
Naší ?ídící struktu?e, která zaru?uje úzký dialog.
Kvalit? naší vnit?ní komunikace a sociálním vztah?m.

Je závislá na pokroku a pln?ní ve  vztahu k:
Normám a cíl?m v individuální a kolektivní výkonnosti pokud jde o zdraví, bezpe?nost, životní prost?edí a ekonomickou úsp?šnost CHRYSO.
Udržení a rozvoj pracovních  míst.

Zajiš?uje vzájemnou udržitelnost

 

 

Je založena a organizována na t?ech hlavních pilí?ích

Uvedení do funkce a odborné vedení
Každý zam?stnanec za?ínající v nové funkci je detailn?  seznámen se svou zodpov?dností a specifickým programem k jeho zapracování.To zajistí, aby každý zam?stnance dokonale porozum?l struktu?e firmy a svému funk?nímu okolí, stejn? jako postupné sledování jeho sm??ování k nezbytné autonomii a všestrannosti.

Strategické plánování síly - Strategic Workforce Planning (SWP)
V pr?b?hu zam?stnání mají zam?stnanci k dispozici informace o své ?innosti a profesi. Jednou za rok probírají se svým nad?ízeným p?ání a požadavky na školení pro jejich další rozvoj kariéry.
To zaru?uje každému zam?stnanci jistotu v zam?stnání a dává mu možnost profesního rozvoje v závislosti na vývoji ?inností v CHRYSO Group.

Kontrola a ?ízení výkonnosti
Každý zam?stnanec je zapojen do dosažení cíl? skupiny prost?ednictvím svých individuálních a kolektivních cíl?, které jsou zhodnoceny nad?ízeným. Dosažení individuálních cíl? je sou?ástí platového vývoje každého zam?stnance.