NAŠE MÍSTNÍ KOMPETENCE

Made in ?eská republika

Naše laborato? a výrobní závod umíst?né v areálu cementárny Lafarge Holcim v severo?eských ?ížkovicích nám umož?uje lépe chápat specifické pot?eby a odpovídat na n?.Jako dce?iná spole?nost jsme podporováni mezinárodním výzkumným a vývojovým centrem se sídlem ve Francii.

Dokonalá znalost od laborato?e…

Laborato? stavebních materiál?

Disponujeme laborato?í stavebních materiál? ke zkouškám surovin i výsledných materiál?. Široké p?ístrojové vybavení umož?uje provád?t zkoušky vedoucí k nejlepším recepturám založeným na surovinách zákazník? (technická podpora jako odpov?? na poptávku) nebo jako náš vlastní vývoj.

Dohled

Všechny vstupní suroviny a finální výrobky jsou kontrolovány v naší laborato?i.


… p?ímo až k zákazník?m

Technický dohled

Kompetentní pracovníci CHRYSO jsou p?ítomni p?ímo na stavbách nebo ve výrobnách, aby spolupracovali se zákazníky na provád?ní jejich ?inností.Naši zástupci fungují jako poradci proškolení z portfolia našich ?ešení, obchodn?-techni?tí pracovníci jsou podle pot?eby podporováni technickým týmem p?i ?ešení komplikovaných úkol?.

Logistika

Dodáváme naše ?ešení v oblasti betonu i cementu  nejen po celém území ?eské republiky, ale i p?i exportu do okolních zemí v balení, které vyhovuje pot?ebám zákazník?.

?idi?i jsou proškoleni jak v našem výrobním programu, tak i v otázkách bezpe?nosti a zajiš?ují tak  stabilní a bezpe?nou dopravu našich výrobk? až na místo ur?ení.