Nabídka služeb

Protože filosofií CHRYSO vždy bylo postavit do centra úsilí hlavní zájmy zákazník?, p?ipojili jsme k nabídce p?ísad také souhrn služeb, které umožní našim klient?m získat odborné rady ve všech odborných oblastech: dávkovací za?ízení, ?ízení dodávek, vzd?lávání, technická asistence, …

Kdo jiný by m?l lépe poradit ve výb?ru než ten, kdo zná výrobky CHRYSO nejlépe?

Technická podpora

Spolupracujeme v návrzích receptur betonu prost?ednictvím našich odborník? a s podporou laborato?e a odd?lení vývoje.


Zajistit každodenní kvalitní servis

CHRYSO pozorn? sleduje názory zákazník?m ve všech oblastech: od vývoje výrobk? až k ?ízení zásobování a starost o výrobní nástroje

 

Logistika

  • Dodávka výrobk? v požadovaném balení


Dávkovací za?ízení

  • Zajistit a automatizovat dávkování i zásobování


Zásobování

  • Automatizovaný dohled nad spot?ebou a dodávkami