Exkluzivní jednání k akvizici skupiny CHRYSO fondem Cinven

2017/03/24

24. b?ezna 2017
TISKOVÁ ZPRÁVA
Po dvou a p?l letech v pozici majoritního akcioná?e CHRYSO vstoupila LBO France dne 24. b?ezna 2017 do exkluzivních jednání k postoupení CHRYSO mezinárodnímu vlastnickému fondu Cinven za nezve?ejn?nou ?ástku.
Týmy „Industrie“ a „France“ Cinvenu identifikovaly CHRYSO jako atraktivní investici z d?vodu:
• Její silné pozici na perspektivních tržních segmentech, jak v rozvinutých tak v rozvíjejících se zemích;
• Velmi zkušenému managementu vedeného Thierry Bernardem, prezidentem a p?edsedou p?edstavenstva, který asistoval zna?nému dlouhodobému r?stu skupiny;
• Její dlouhodobé schopnosti získávat spole?nosti a úsp?šn? je integrovat, což bylo prokázáno realizací šesti akvizic b?hem posledních dvou let, a existenci nových p?íležitostí ke konsolidaci, zejména v rozvíjejících se zemích;
• Obdivuhodné schopnosti inovace díky svým centr?m R&D a blízkosti svých zákazník?;
• Silnému nár?stu výdaj? do infrastruktury, zvýšené poptávce po bytech v rozvíjejících se zemích a oživení tohoto trhu v Evrop? a v USA; a
• Atraktivním p?íležitostem geografického postupu na St?edním Východ? a v Jihovýchodní Asii.
U p?íležitosti transakce CHRYSO vyhlásil Xavier Geismar, partner Cinvenu:
„Identifikovali jsme CHRYSO jako obzvláš? silnou spole?nost p?sobící na velmi atraktivním trhu chemie stavebních materiál? a pozorn? jsme ji sledovali.
Dnes se Cinven t?ší z možnosti investovat do této spole?nosti, která t?ží ze skv?lého managementu. Naše schopnost rychle reagovat k ochran? našich investic dokládá ú?innost metody maticového ?ízení podle sektoru a podle geografické polohy, když na této investi?ní p?íležitosti pracovaly týmy „Francie“ a „Industrie“ v úzké spolupráci.“
Nicolas Paulmier, partner Cinvenu, pokra?oval:
„Jsme velmi spokojeni z r?stových perspektiv CHRYSO. Podnik je velmi dob?e ?ízen a existují zna?né p?íležitosti k organickému r?stu, ale i k akvizicím a rozvoji v nových geografických oblastech.
Cinven má k dispozici uznávané know-how v podpo?e spole?ností ze svého portfolia ve strategiích „buy and build“, v mezinárodním rozvoji jejich aktivit, zejména v Asii, a my se t?šíme na za?átek práce pro CHRYSO.“
Thierry Bernard, prezident a p?edseda p?edstavenstva CHRYSO, vyhlásil:
„CHRYSO má zvlášt? dobrou pozici a má k dispozici více r?stových vektor?, zvlášt? celosv?tový nár?st pot?eby betonu v oblasti infrastruktury a bytové výstavby, neustále se zvyšující složitost a velikost stavebních projekt?, které jsou doprovázeny rostoucími požadavky na vlastnosti stavebních materiál?, a stále v?tší pozornost ve v?ci udržitelného rozvoje.

SOCIÁLNÍ SÍT?
Exkluzivní jednání k akvizici skupiny CHRYSO fondem Cinven
Majoritní akcioná? CHRYSO, LBO France, vstoupil do exkluzivních jednání k postoupení CHRYSO mezinárodnímu vlastnickému fondu Cinven za nezve?ejn?nou ?ástku. Tento projekt má umožnit skupin? CHRYSO podpo?it její ambiciózní strategii k vedoucí pozici ve sv?t?.