CHRYSO®Dem Eco 1 - DPV

CHRYSO®Dem Eco 1 - DPV je ?ist? rostlinný olej, který je zcela bez rozpoušt?del a nep?edstavuje riziko pro životní prost?edí.

Technický list Stáhnout