CHRYSO®Dem NATURA B – IVE

CHRYSO®Dem NATURA B – IVE je odbed?ovací p?ípravek na rostlinné bázi ur?ený k odd?lení formy a ?erstvého betonu. Nep?edstavuje riziko pro uživatele ani pro životní prost?edí.
Technický list Stáhnout