CHRYSO®Dem Bio 21 - DVE

CHRYSO®Dem Bio 21 - DVE je odbed?ovací p?ípravek vytvo?ený p?evážn? na bázi rostlinných surovin, je biologicky rozložitelný, neobsahuje žádná aromatická rozpoušt?dla a nep?edstavuje riziko pro uživatele ani pro životní prost?edí.

Technický list Stáhnout