CHRYSO®Dem Elio 2 - DSY

CHRYSO®Dem Elio 2 - DSY je odbed?ovací p?ípravek vytvo?ený na smíšené bázi syntetických a rostlinných olej?. Je šetrný k životnímu prost?edí, po odpa?ení rozpoušt?dla biologicky rozložitelný.

Bezpe?nostní list žádejte na adrese info@chryso.cz

Technický list Stáhnout