CHRYSO®Dem Bio 15 - DBV

CHRYSO®Dem Bio 15 - DBV je biologicky rozložitelný odbed?ovací p?ípravek na bázi rostlinných surovin, neobsahuje aromatická rozpoušt?dla a nep?edstavuje riziko pro uživatele ani pro životní prost?edí. po odpa?ení rozpoušt?dla.

Technický list Stáhnout