CHRYSO®Plast Alpha 155

CHRYSO®Plast Alpha 155 je speciální p?ísada pro zavlhlý beton s okamžitým odformováním. Je ur?ena p?edevším pro výrobu tvárnic a dutinových dílc? s nároky na kvalitu povrchu.

Bezpe?nostní list žádejte na adrese info@chryso.cz

Technický list Stáhnout