CHRYSO®Dem Elio V5 - DBV

CHRYSO®Dem Elio V5 - DBV je odbed?ovací p?ípravek vytvo?ený na bázi rostlinných olej?. Je biologicky rozložitelný, neobsahuje aromatická rozpoušt?dla a nep?edstavuje riziko pro uživatele ani pro životní prost?edí.