CHRYSO®Air A

Dodržování

CHRYSO®Air A je provzduš?ovací p?ísada, která v betonu vytvá?í stabilní sí? mikroskopických bublinek.

Technický list Stáhnout