CHRYSO®Air A 50%

Dodržování

CHRYSO®Air A 50% je provzduš?ovací p?ísada, která v betonu vytvá?í stabilní sí? mikroskopických bublinek.

Technický list Stáhnout