CHRYSO®GreenDecap

CHRYSO® GreenDecap vytvá?í novou generaci p?ípravk? pro odstra?ování betonu, která poskytuje bezpe?n?jší podmínky pro uživatele a pro životní prost?edí.

Technický list Stáhnout