Vytvrzování barvených betonů

CHRYSO®HD
CHRYSO® HD je p?ípravek pro ošet?ení povrchu beton? a malt. Bezpe?nostní list žádejte na adrese info@chryso.cz
Podrobnosti o výrobku