Vysokohodnotný beton

Vysokohodnotné betony (UHPC) a vysokohodnotné vláknobetony (UHPFRC) vyžadují vysoké dávky cementu a p?ísad.
K dosažení jejich výjime?né trvanlivosti a pevnosti (130 – 250 MPa v tlaku a 20 – 50 MPa v tahu za ohybu) CHRYSO vyvinula ?adu high-tech ?ešení, s cílem odpov?d?t na nejvyšší požadavky a garantovat:

  •  vysokou zpracovatelnost
  •  významnou odolnost vn?jším vliv?m
  •  estetickou kvalitu povrch? a jejich velmi jemnou texturu