Transportní beton

CHRYSO nabízí kompletní výrobní program inovativních ?ešení pro transport beton vyráb?ný ve stacionárních i mobilních betonárnách.
?ešení pomocí našich p?ísad zajistí požadované snížení dávky vody, p?i dosažení požadovaných pevností a udržení zpracovatelnosti betonové sm?si.
CHRYSO se zárove? opírá o sí? odborník?-technolog? a o mezinárodní centrum výzkumu a vývoje, aby odpov?d?lo na specifické pot?eby: zvýšení robustnosti beton?, optimalizace receptur z pohledu náklad? (výb?r vstupních materiál?), rozší?ení nabídky beton? o speciální betony,
Vedle technických vlastností je estetika beton? klí?ovým faktorem úsp?chu realizace.
Jako nadnárodní leader dekorativních ?ešení pro beton, CHRYSO spolupracuje ve výb?ru motiv?, barev a povrchových úprav, které umožní zvýšit estetickou kvalitu a trvanlivost konstrukcí a staveb