Pozdější odbedňování

CHRYSO®Dem Elio V5 - DBV
CHRYSO®Dem Elio V5 - DBV je odbed?ovací p?ípravek vytvo?ený na bázi rostlinných olej?. Je biologicky rozložitelný, neobsahuje aromatická rozpoušt?dla a nep?edstavuje...
Podrobnosti o výrobku