Čerpatelný beton

CHRYSO vlastní výjime?né know-how v oblasti technických ?ešení pro ?erpání betonu.
Naše návrhy použití p?ísad umož?ují vytvo?it betony zárove? soudržné a s nízkou viskozitou, což dovoluje ?erpání na dlouhou vzdálenost a velký výškový rozdíl.
?ady superplastifikátor? CHRYSO®Optima 200 a 300 jsou doporu?ovány, pro kratší ?erpací vzdálenosti.
Na velmi dlouhé vzdálenosti zajiš?uje CHRYSO®Optima 100 nízkou tixotropii a dlouhou dobu zpracovatelnosti, což z ní ?iní klí?ové ?ešení. CHRYSO®Optima série 100 drží rekord v ?erpání vodorovném i svislém bez p?erušení, byla použita p?i provád?ní nejprestižn?jších inženýrských staveb.