Samozhutnitelný beton (SCC)

Celosv?tová zkušenost CHRYSO s aplikací samozhutnitelných beton? umož?uje dosáhnout požadované vlastnosti z pohledu tekutosti, udržení zpracovatelnosti, tixotropie a viskozity.
CHRYSO nabízí:

  •  Know-how v návrhu receptur SCC
  •  Znalost vstupních materiál? a jejich spolup?sobení (cement, kamenivo, p?ím?si, …)
  •  Technologie p?ísad na míru z inovovaných polymer? FILL-FREE®, která umož?uje p?izp?sobit tixotropii SCC specifickým pot?ebám transportního betonu i  prefabrikace a zajistit tím výjime?né vlastnosti pro ukládání ?erstvé betonové sm?si
  •  Proškolení zákazník? prost?ednictvím certifikovaného školícího centra CHRYSO®Pack Cursus obsahující speciální p?edm?t výuky SCC.