Pravidla používání cookies

INFORMACE O SOUBORECH COOKIE
POUŽÍVÁNÍ SOUBOR? COOKIE
P?i p?ístupu na internetové stránky naší spole?nosti mohou být automaticky nainstalovány a do?asn? uloženy do pam?ti nebo na váš pevný disk soubory cookie, ?ímž usnad?ují váš pohyb po stránkách. Soubor cookie nám neumož?uje vaši identifikaci, je to prvek využívaný k uložení informací o pohybu na internetové stránce.
Níže najdete soubory cookie používané na této stránce a jejich ur?ení:
Jméno
Druh
Popis
__utma
Analytické soubory cookie
Jedná se o analytické soubory cookie (Google Analytics) ur?ené k nabízení statistik prohlížení. Viz obrázek níže.
__utmb
Analytické soubory cookie
Jedná se o analytické soubory cookie (Google Analytics) ur?ené k nabízení statistik prohlížení. Viz obrázek níže.
__utmc
Analytické soubory cookie
Jedná se o analytické soubory cookie (Google Analytics) ur?ené k nabízení statistik prohlížení. Viz obrázek níže.
__utmz
Analytické soubory cookie
Jedná se o analytické soubory cookie (Google Analytics) ur?ené k nabízení statistik prohlížení. Viz obrázek níže.
__utmv
Analytické soubory cookie
Jedná se o analytické soubory cookie (Google Analytics) ur?ené k nabízení statistik prohlížení. Viz obrázek níže.
VŠEOBECNÉ NASTAVENÍ SOUBOR? COOKIE
Soubory cookie, které používáme na této stránce, m?žete nastavit pomocí vašeho internetového prohlíže?e:
 Internet Explorer™
 Chrome™
 Firefox™
 Opera™
 Safari™
Pokud zm?níte parametry internetového prohlíže?e, m?žete odmítnout ukládání soubor? cookie. P?i této ?innosti však dojde k vymazání všech soubor? cookie, které prohlíže? používá, a to v?etn? t?ch, které používají jiné internetové stránky, což m?že vést ke zm?n? nebo ztrát? n?kterých nastavení ?i informací a ztížení prohlížení internetové stránky.
ANALYTICKÉ SOUBORY COOKIE
Tato stránka používá Google Analytics, analytickou službu internetové stránky od spole?nosti Google Inc. („Google“). Údaje generované soubory cookie, které se vztahují k tomu, jak stránku používáte (v?etn? vaší adresy IP), budou p?edávány a ukládány spole?ností Google na serverech v USA. Spole?nost Google tyto informace využije s cílem vyhodnotit zp?sob, jakým stránku používáte, vytvo?it zprávy o ?innosti na stránce pro pot?eby vydavatele stránky a poskytnout další služby související s ?inností na stránce a s používáním internetu. Spole?nost Google smí tyto údaje sd?lovat t?etím stranám v p?ípad? zákonné povinnosti nebo pokud tyto t?etí osoby zpracovávají údaje pro spole?nost Google, a to v?etn? zejména vydavatele této stránky. Spole?nost Google neporovnává vaši adresu IP se žádnými jinými údaji, které shromaž?uje spole?nost Google. Používání soubor? cookie m?žete zrušit, pokud zvolíte p?íslušné parametry svého prohlíže?e. Takové zrušení však m?že zhoršit nebo znemožnit používání n?kterých funkcí této stránky. Pokud budete tuto internetovou stránku používat, výslovn? souhlasíte se zpracováváním vašich nominativních údaj? ze strany spole?nosti Google za podmínek a k ú?el?m zde popsaným.
Další informace o souborech cookie Google Analytics najdete zde.
M?žete vypnout Google Analytics, pokud nainstalujete zásuvný modul nabízený spole?ností Google, který je dostupný pro hlavní prohlíže?e.
OSOBNÍ ÚDAJE
Každý návšt?vník t?chto webových stránek, který poskytne spole?nosti CHRYSO, jí p?iznává veškerá p?evoditelná práva, která se vztahují na tyto informace, a souhlasí s tím, aby je používala pro ú?ely podle svého rozhodnutí. Údaje, které návšt?vníci takto poskytnou, budou považovány za ned?v?rné, musejí být p?esné a v souladu se zákonem a nesm?jí porušovat zájmy t?etích osob.
Co se tý?e osobních údaj? získaných na této stránce, návšt?vníci jsou informováni o tom, že stránka používá více druh? zpracovávání, jejichž ú?elem je zajistit komunikaci a vým?nu informací s návšt?vníky.
Tyto zp?soby zpracování zejména umožní:
reagovat na písemné požadavky návšt?vník? v r?zných kapitolách, které jsou pro to ur?ené,
zasílat návšt?vník?m dokumenty, o které návšt?vníci požádají (zejména finan?ního druhu),
spravovat p?ihlášky návšt?vník? na finan?ní jednání po?ádaná spole?ností CHRYSO SAS,
spravovat podané p?ihlášky, které jsou bu? spontánní, nebo jde o odpov?di na nabídky zam?stnání zve?ejn?ná na této stránce.
Shromaž?ované údaje:
smí se jednat pouze o návšt?vníky dobrovoln? uložené prvky,
slouží výhradn? k internímu použití a jsou ur?ené pro osoby odpov?dné za zpracování žádostí návšt?vník?,
ukládají se pouze po dobu nezbytn? dlouhou dobu pro provedení výše uvedených postup?.
V souladu s ustanoveními zákona ?. 78-17 ze dne 6. ledna 1978 o informatice, souborech a svobodách, zm?n?ný zákonem ?. 2004-801 ze dne 6. srpna 2004, se jakákoli osoba, která požádá o uplatn?ní svých práv na p?ístup, opravu, vymazání nebo vznesení námitek, musí obrátit na následující odd?lení:
SKUPINA CHRYSO - Vedení komunikace
19 Place de la Résistance, 92445 Issy-les-Moulineaux - FRANCIE